For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

ژنتیک و بیوتکنولوژی پیشرفته آبزیان

این درس در مقطع دکتری تخصصی رشته تکثیر و پرورش آبزیان به صورت درس سه واحدی ارایه می شود.

یک واحد عملی برای این درس پیش بینی شده است که در آزمایشگاه ژنتیک و بیوتکنولوژی دانشکده ارایه می گردد.

Prerequisites: 

فاقد پیشنیاز

Grading Policy: 

آزمون پایان ترم، تکالیف، فعالیت آزمایشگاهی و کوییزهای کلاسی مبنای امتیاز دهی هستند.

Time: 

بر اساس برنامه آموزش ارایه می شود

Term: 
ترم های زوج
Grade: 
Graduate

ارتقاء امنیت وب با وف بومی